Zřízení Společenství baptistických sborů

Vztah dokumentů SBS

SBS vzniklo, aby bylo možné také v rámci legislativy aktuálně platné v ČR dále navazovat na baptistickou práci.

Výchozím dokumentem SBS je Zřízení. Jde o vnitřní dokument, jež je formulován s ohledem na sebepochopení věřících, a který není předmětem registrace u MK ČR. Stanovuje základní principy a způsob fungování této náboženské společnosti. Základní podoba Zřízení byla vypracována v užším kruhu bohoslovců kolem sboru Na Topolce. Po půlročním tříbení a usazování byl dokument předložen zakládajícímu shromáždění SBS dne 7. ledna 2018. Po mírných úpravách bylo Zřízení tímto shromážděním přijato a přípravný výbor komunikující s úřady dostal pověření v tomto duchu a s tímto programem SBS u MK registrovat.

Pro účely registrace slouží Základní dokument SBS. Jde o výňatky ze Zřízení SBS a další informace organizačního rázu, které byly ze strany MK požadovány na základě § 10 odst. 3) zákona o církvích a náboženských společnostech (např. způsob financování, způsob naložení s likvidačním zůstatkem, výměr duchovních a způsob jejich jmenování a odvolávání atd.).

Na okraj budiž poznamenáno, že nejčistším řešením kongregačního uspořádání denominace v současném právním rámci ČR by byla instituce Svazu církví. Vyžadoval by ale registraci jednotlivých sborů coby samostatných církví, což je proces relativně náročný.

ZŘÍZENÍ SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ

( I ) PREAMBULE
Považujeme se za křesťany a křesťanky vyznávající na základě biblického svědectví víru v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Pána. Věříme, že v něm k nám prostřednictvím Ducha svatého promlouvá a jedná s námi sám Bůh, náš Stvořitel a Vykupitel. Cítíme se být součástí Kristovy církve jako putujícího Božího lidu svědčícího o Božím osvobodivém díle pravdy a lásky. Z Kristova pověření poskytujeme křest na vyznání víry a vysluhujeme večeři Páně.

( II ) PRINCIPY SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ
• Společenství baptistických sborů (dále „SBS“) tvoří dobrovolně sdružené sbory, které se hlásí k baptistickému hnutí a organizují se na základě kongregačního modelu.
• K základním sdíleným hodnotám patří dále svoboda svědomí, náboženská svoboda a také všeobecné kněžství věřících.
• SBS se hlásí k praxi úplné – a tedy i finanční – odluky církve a státu.
• SBS si je vědomé úskalí, která přináší fakt, že česká zákonná úprava s kongregačním uspořádáním církví výslovně nepočítá, a potvrzuje všestrannou nezávislost i vzájemnou spřízněnost jednotlivých sborů.
• Při jednání Konferencí SBS se rozhodování děje v zásadě konsenzuálně, neboť SBS se hlásí k zásadě shody pomocí diskuse a nechce jít cestou přehlasování menšiny.

( III ) KONGREGAČNÍ ZŘÍZENÍ

( 1 ) SBORY
A Místní sbor je společenství křesťanů, které je Kristovou církví v plném smyslu. Na základě slyšeného evangelia sbor pověřuje své členy, u kterých rozpoznává obdarování, ke konkrétní službě. Místní sbor je v každém svém rozhodování zcela samostatný, ale cítí i vyjadřuje vzájemnou spřízněnost s ostatními sbory SBS.

B Místní sbor (dále „sbor“) je tvořen řádnými členy sboru a přáteli sboru. Řádným členem sboru se stává osoba, která je pokřtěná, tím že je na návrh staršovstva přijata za člena sboru sborovou konferencí. Každý řádný člen sboru má právo poradního hlasu a právo být volen do konkrétní služby; od 15. roku věku má řádný člen sboru právo na konferencích sboru také hlasovat a volit. Přítelem sboru je osoba, která se podílí na činnosti sboru, ačkoli není jeho řádným členem. Přítele sboru může sborové shromáždění pověřit k určité službě. Přítel sboru má právo se účastnit konferencí sboru s poradním hlasem. Každý člen sboru se podrobuje sborové kázni, která v závažných případech narušení života a svědectví sboru může znamenat i dočasné omezení na jeho právech. Zánik členství nastává na vlastní žádost nebo úmrtím. Ve výjimečných případech může sbor jednat o vyloučení člena.

C Nejvyšším orgánem sboru je Sborová konference, konaná minimálně jednou ročně. Svolává ji staršovstvo. Sborová konference přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných řádných členů sboru, není-li určeno jinak. Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů sboru. Do kompetence Sborové konference spadá rozhodovat o volbě kazatele, starších a o pověření dalších členů k různým úkolům. Dále rozhoduje o závažných případech porušení sborového života a svědectví, o sborovém majetku a o dělení nebo rozpuštění sboru. Podle potřeby také jedná o dalších otázkách týkajících se sboru.

D Staršovstvo bdí nad duchovním směřováním sboru a nese odpovědnost za chod sboru mezi dvěma sborovými konferencemi. Projednává pastorační otázky a reprezentuje vůli sboru v kontaktu se sborovými, církevními a dalšími institucemi. Je podřízeno Sborové konferenci a v případech, které vyžadují vysokou míru legitimity pověření, se obrací na sborovou konferenci a vyžádá si její stanovisko. Sborové konferenci doporučuje k přijetí žadatele o členství a doporučuje také podnikání různých kroků jménem sboru (korespondence, atd). Staršovstvo je tvořeno staršími sboru, kteří jsou voleni na tři roky na návrh pověřené komise 2/3 většinou hlasů řádných členů a dále je tvořeno kazateli sboru. Členové staršovstva předčasně odstupují na vlastní žádost, nebo rozhodnutím Sborové konference (opět 2/3 většinou hlasů řádných členů sboru).

E Sborová rada je ustanovena podle potřeby rozhodnutím Sborové konference. Její jádro tvoří všichni, kteří byli sborem pověřeni pracovat na některém úseku sborové práce. Je však orgánem otevřeným a její práce se mohou účastnit všichni členové sboru. Zaměřuje se zejména na organizační a hospodářské úkoly, podporuje činnost jednotlivých sborových složek (nedělní školy, mládeže, kazatelského týmu atd.), realizuje sborová usnesení apod. Sborová rada podléhá sborovému shromáždění, případně staršovstvu.

F Sbor volí a pověřuje své kazatele (muže i ženy) zpravidla na dobu neurčitou. Staršovstvo pověřuje volební komisi, na jejíž návrh 2/3 většinou hlasů řádných členů sboru sborová konference volí kazatele. Sborová konference tyto služebníky může také stejnou většinou odvolat, nebo tito mohou odstoupit na vlastní žádost. Služební vztah mezi kazatelem a sborem se v otázkách, které nejsou výslovně upravené tímto zřízením nebo řády SBS, přiměřeně řídí zákoníkem práce.

G Sborová konference volí pověřené zástupce pro jednání Konference SBS. Ti se účastní Konference SBS a zastupují zde sbor dle svého pověření. Voleni jsou zpravidla na dobu neurčitou.

H Místní sbor má právní subjektivitu. Statutárním orgánem sboru jsou zpravidla dva správci sboru volení na dobu neurčitou. Jsou voleni a případně i odvoláváni 2/3 většinou hlasů řádných členů sboru na sborové konferenci. Statutární zástupci jednají v zásadě samostatně, rozhodne-li však staršovstvo pro určité případy či záležitosti jinak, jednají v takových případech či záležitostech statutární zástupci pouze společně.

( 2 ) SPOLEČENSTVÍ SBORŮ

A Jednotlivé sbory SBS jsou ve všech ohledech samostatné i vzájemně spřízněné a dobrovolně a vědomě sdílejí principy SBS. Sbory spolupracují při společné službě i na společných úkolech. Členství v SBS není výlučného charakteru.

B Jednotlivý sbor se stává členem SBS na základě žádosti o členství Správní radě SBS. Správní rada poté pozve sbor na Konferenci SBS, která odsouhlasí přijetí nového členského sboru i jeho název. Členství v SBS zaniká vystoupením členského sboru nebo zánikem sboru. Sbory SBS mají povinnost vysílat své pověřené zástupce na Konference SBS.

C Nejvyšším orgánem SBS je Konference SBS, která je svolávána Správní radou SBS minimálně jednou ročně. Tvoří ji stejný počet pověřených zástupců za každý sbor a moderuje ji zvolený moderátor. Počet pověřených zástupců bude určen dohodou mezi členskými sbory. Usnesení konference realizují členové Správní rady SBS. Konference se rozhoduje v zásadě
konsenzuálně. Změna principu konsenzuálního rozhodování SBS je věcí shody Sborových konferencí sdružených sborů (nikoli věcí pouze pověřených zástupců).

D Správní rada SBS (dále SR) je odpovědná Konferenci SBS a realizuje její usnesení. Tvoří ji tři členové a jeden náhradník. SR zastupuje SBS při jednání s úřady a jinými institucemi. SR se rozhoduje konsenzuálně a její tři členové jednají samostatně. V závažných případech týkajících se majetkových a právních záležitostí jednají společně. Na návrh pověřené komise Konference SBS zvolí členy SR. Ti jsou pověřeni službou na jeden rok a mohou být voleni z řádných členů sborů bez dalších omezení. Služba členů SR může být předčasně ukončena rozhodnutím Konference SBS. V případě neschopnosti jednání jednoho z členů SR je povolán náhradník.

E SBS si pro své fungování pověřuje jednotlivé komise. O jejich úkolech, složení a délce funkčního období rozhoduje Konference SBS.

F Statutárním orgánem SBS jsou všichni tři členové Správní rady (viz bod Správní rada SBS, III 2 d).

Podobné články