Základní dokument

Vztah dokumentů SBS

SBS vzniklo, aby bylo možné také v rámci legislativy aktuálně platné v ČR dále navazovat na baptistickou práci.

Výchozím dokumentem SBS je Zřízení. Jde o vnitřní dokument, jež je formulován s ohledem na sebepochopení věřících, a který není předmětem registrace u MK ČR. Stanovuje základní principy a způsob fungování této náboženské společnosti. Základní podoba Zřízení byla vypracována v užším kruhu bohoslovců kolem sboru Na Topolce. Po půlročním tříbení a usazování byl dokument předložen zakládajícímu shromáždění SBS dne 7. ledna 2018. Po mírných úpravách bylo Zřízení tímto shromážděním přijato a přípravný výbor komunikující s úřady dostal pověření v tomto duchu a s tímto programem SBS u MK registrovat.

Pro účely registrace slouží Základní dokument SBS. Jde o výňatky ze Zřízení SBS a další informace organizačního rázu, které byly ze strany MK požadovány na základě § 10 odst. 3) zákona o církvích a náboženských společnostech (např. způsob financování, způsob naložení s likvidačním zůstatkem, výměr duchovních a způsob jejich jmenování a odvolávání atd.).

Na okraj budiž poznamenáno, že nejčistším řešením kongregačního uspořádání denominace v současném právním rámci ČR by byla instituce Svazu církví. Vyžadoval by ale registraci jednotlivých sborů coby samostatných církví, což je proces relativně náročný.

ZÁKLADNÍ DOKUMENT SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ

podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. NÁZEV CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

Společenství baptistických sborů (dále jen „SBS“). Oficiální zkratka je SBS.

2. POSLÁNÍ SBS A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY JEJÍ VÍRY

Sbory sdružené v SBS spojuje víra, že náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, vtělený Bůh, zjevený v Písmu svatém, je jedinou a úplnou autoritou ve všech věcech týkajících se víry a života a každý sbor má svobodu pod vedením Ducha svatého Jeho zákony vykládat a uplatňovat.

Sbory sdružené v SBS drží pojetí křtu, jímž jsou křesťané činící pokání Bohu pokřtěni do jména Otce, Syna a Ducha svatého a to na vyznání víry v Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy podle Písem; byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne.

Sbory sdružené v SBS se shodují, že každý učedník je povinován přinášet osobní svědectví evangeliu Ježíše Krista a podílet se na evangelizaci světa.

3. SÍDLO SBS

Na Topolce 677/14, Praha 4, 140 00

4. STATUTÁRNÍ ORGÁN SBS

4.1 Do doby registrace SBS jedná za SBS přípravný výbor, který k tomu byl pověřen Zakládajícím shromážděním SBS dne 8. 1. 2018 (viz Zápis o založení církve a náboženské společnosti s názvem Společenství baptistických sborů, dále jen „Zápis o založení“). Působnost přípravného výboru zanikne registrací SBS na MK ČR a jeho kompetence jednat jménem SBS přejdou na řádný statutární orgán SBS (Správní radu SBS). Přípravný výbor má tři členy a jeho jménem jedná jeden zvolený zástupce (viz Zápis o založení).

4.2 Statutárním orgánem SBS je Správní rada SBS. Správní rada (dále „SR“) je odpovědná Konferenci SBS a realizuje její usnesení. Dále zastupuje SBS při jednání s úřady a jinými institucemi. Tvoří ji tři členové a jeden náhradník. SR se rozhoduje konsenzuálně a její tři členové jednají každý samostatně, v závažných případech týkajících se majetkových a právních záležitostí jednají společně (viz další bod).

4.3 Členové SR musí jednat společně v těchto případech: nahlášení změn Základního dokumentu SBS Ministerstvu kultury, podání žádosti o evidenci nového sboru a změny této evidence (změny členů statutárního orgánu a zánik evidované právnické osoby). Ve věcech, jejichž hodnota přesahuje částku 10.000,- Kč, jednají všichni tři členové společně. Ve věcech, jejichž hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč, se nad to k právnímu jednání vyžaduje souhlas Konference SBS. Hodnotou se rozumí výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době právního jednání; za cenu práva se považuje jak cena pohledávky, tak i dluhu. Při určení hodnoty se nepřihlíží k příslušenství. Je-li předmětem právního jednání opětující se plnění, stanoví se hodnota součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

4.4 Členy SR volí Konference SBS na návrh pověřené komise (viz pověřená komise v bodu 6.3). Členové SR jsou pověřeni službou na jeden rok a mohou být voleni z řádných členů sborů (sbory sdružené v SBS) bez dalších omezení. Služba členů SR může být předčasně ukončena rozhodnutím Konference SBS. V případě neschopnosti jednání jednoho z členů Správní rady je zbylými členy SR povolán náhradník.

5. OSOBNÍ ÚDAJE ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Členové správní rady SBS:

6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SBS

6.1 kongregační zřízení

SBS se vnitřně organizuje na základě kongregačního modelu. SBS sestává z jednotlivých místních sborů. Z eklesiologického hlediska je každý místní sbor samostatný a není podřízen žádnému výše postavenému jednotlivci ani organizaci. Jednotlivé sbory se v rámci SBS dobrovolně sdružují, aby spolupracovaly při společné službě a na společných úkolech. O společných věcech rozhodují na Konferenci SBS.

6.2 jednotlivé evidované právnické osoby – místní sbory

6.2.1 Místní sbor (dále sbor) má vlastní právní subjektivitu a je SR navrhován Ministerstvu kultury k evidenci do Rejstříku evidovaných právnických osob podle ustanovení § 15a odst. 1 zákona. Statutárním orgánem sboru jsou zpravidla dva správci sboru volení na dobu neurčitou. Jsou voleni a případně i odvoláváni 2/3 většinou hlasů řádných členů sboru na sborové konferenci. Správci sboru jednají v zásadě samostatně, rozhodne-li však sborová konference nebo staršovstvo pro určité případy či záležitosti jinak, jednají v takových případech či záležitostech správci sboru pouze společně.

6.2.2 Sborová konference je nejvyšším orgánem sboru. Koná se minimálně jednou ročně. Svolává ji staršovstvo. Sborová konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů sboru. Konference přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných řádných členů sboru. Ve specifických případech stanovených sborovou konferencí přijímá konference rozhodnutí 2/3 většinou řádných členů sboru.

6.2.3 Jednotlivý sbor se stává členem SBS na základě žádosti o členství adresované Správní radě SBS. Správní rada poté pozve pověřené zástupce sboru na Konferenci SBS, která odsouhlasí přijetí nového členského sboru i jeho název. Členství v SBS zaniká vystoupením členského sboru. Dobrovolné ukončení členství v SBS na základě pověření konference místního sboru dají Konferenci SBS na vědomí pověření zástupci sboru. Členství místního sboru v SBS končí také případným zánikem místního sboru. Sbory SBS mají povinnost vysílat své pověřené zástupce na Konference SBS. Sborová konference každého členského sboru volí dva pověřené zástupce pro jednání Konference SBS. Ti se účastní Konference SBS a zastupují zde sbor dle svého pověření. Voleni jsou zpravidla na dobu neurčitou.

6.3 nejvyšší správní orgán SBS – Konference SBS

Konference SBS (dále Konference) je nejvyšším orgánem SBS. Svolává ji Správní rada SBS nejméně třicet dní před konáním Konference písemným oznámením, v němž uvede místo, datum, dobu jednání a pořad Konference. Konference se koná minimálně jednou ročně. Konferenci tvoří dva pověření zástupci za každý sbor. Konference si na počátku jednání volí své orgány, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů a moderátora. Tyto orgány jsou voleny vždy pro konkrétní Konferenci. Konference se rozhoduje v zásadě konsenzuálně. Změna principu konsenzuálního rozhodování SBS je věcí shody sborových konferencí sdružených sborů (nikoli věcí pouze pověřených zástupců). Konference navrhuje a schvaluje k různým úkolům pověřené komise. Dále stanovuje počet členů jednotlivých komisí i délku funkčních období. Činnost jednotlivé pověřené komise může být předčasně ukončena rozhodnutím Konference.

6.4 statutární orgán SBS – Správní rada SBS

Správní rada SBS je Statutárním orgánem SBS (podrobněji viz bod 4. Statutární orgán SBS). Je odpovědná Konferenci SBS a realizuje její usnesení.

7. ZPŮSOB USTAVOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH

SBS v rámci svého teologického sebepojetí nemá oddělitelnou třídu duchovních, nýbrž zastává reformační zásadu všeobecného kněžství věřících. Osobami pověřenými k výkonu činnosti odpovídající činnosti duchovních ve smyslu zákona jsou starší sboru a kazatelé sboru. Starší a kazatelé sboru jsou ustavováni prostřednictvím voleb sborovou konferencí. Volební období starších sboru je zpravidla tříleté. Starší sboru mohou předčasně odstoupit na vlastní žádost nebo mohou být předčasně odvoláni rozhodnutím sborové konference. Kazatelé sboru jsou voleni zpravidla na dobu neurčitou. Kazatelé mohou odstoupit na vlastní žádost nebo mohou být odvoláni rozhodnutím sborové konference. Starší a kazatelé sboru tvoří staršovstvo jakožto těleso, které zajišťuje chod sboru mezi dvěma sborovými konferencemi. Kazatelé sboru jsou nadto povinováni službou, která členům sboru lépe umožňuje projevovat navenek kolektivní formou víru.

8. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ ZMĚN ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU

Schvalování změn textu Základního dokumentu SBS se děje rozhodnutím Konference SBS – tedy po projednání na sborech a po pověření zástupců sborů k jednání na Konferenci SBS. Tento Základní dokument náboženské společnosti vypracovává náboženská společnost na základě požadavku ustanovení § 10 zákona.

9. ZAČLENĚNÍ SBS DO STRUKTUR CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SBS není v současnosti členem mezinárodních struktur, ale hlásí se k celosvětovému baptistickému hnutí.

10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

10.1 SBS i jednotlivé sbory (jakožto evidované právnické osoby) mohou v souladu s obecně platnými právními předpisy nabývat movitý i nemovitý majetek, přijímat dary a příspěvky a mít další příjmy podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona.

10.2 Sbory jsou hospodářsky samostatné a samostatně nakládají se svým majetkem. Konference místního sboru stanoví rozpočet a způsob naložení s prostředky sboru samostatně.

10.3 Společné hospodaření SBS se děje podle schváleného rozpočtu, podléhá kontrole pověřené komise a schválení Konference SBS. SR SBS rozpočet předkládá Konferenci SBS. SR SBS je schválením rozpočtu Konferencí SBS pověřena se společnými prostředky hospodařit.

10.4 Předmětem podnikání a výdělečné činnosti může být v SBS zejména pronájem nemovitostí včetně poskytování souvisejících služeb, nakladatelská a vydavatelská činnost, provozování křesťanských knihkupectví, výroba, zhotovování a prodej předmětů s církevní tématikou, lektorská a přednášková činnost.

11. ZPŮSOB NALOŽENÍ S LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEM

SBS ve svých dokumentech neupravuje zánik náboženské společnosti, a proto neurčuje žádný způsob naložení s likvidačním zůstatkem.

12. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB HLÁSÍCÍCH SE K CÍRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

Sbor je tvořen řádnými členy sboru a přáteli sboru. Řádným členem sboru se stává osoba, která je pokřtěná, tím, že je na návrh staršovstva přijata za člena sboru sborovou konferencí. Každý řádný člen sboru má právo poradního hlasu a právo být volen do konkrétní služby; od 15. roku věku má řádný člen sboru právo na konferencích sboru také hlasovat a volit. Přítelem sboru je osoba, která se podílí na činnosti sboru, ačkoli není jeho řádným členem. Přítele sboru může sborové shromáždění pověřit k určité službě. Přítel sboru má právo se účastnit konferencí sboru s poradním hlasem.Zánik členství nastává na vlastní žádost člena sboru nebo jeho úmrtím. Ve výjimečných případech může sborová konference rozhodnout i o vyloučení člena.

V Praze dne 12. prosince 2018.

Podobné články