Tisková zpráva ke vzniku Společenství baptistických sborů (21. dubna 2019)

Společenství baptistických sborů (SBS) je čtyřicátou první denominací či náboženskou společností v ČR. Bylo Ministerstvem kultury registrováno k 18. březnu 2019. SBS je koncipováno jako dobrovolné společenství jednotlivých místních církví, které se hlásí k tradici světové i české reformace, tedy k protestantismu. SBS chce svědčit o Kristu, o Božím láskyplném a sebevydávajícím příklonu ke světu. Chce být otevřeno současným tématům a reflektovat soudobé myšlení, chce spolupracovat s ostatními věřícími v rámci ekumeny.

SBS vzniklo kvůli potřebě navazovat na tradice takto otevřených „svobodných církví“, jejichž tradice v Čechách se rozvíjí od poloviny 19. století. SBS vychází z baptistického prostředí a hlásí se zejména k jeho kontinentální podobě, jak jej reprezentuje například Evropská baptistická federace.
Napětí, které vedlo mezi baptisty v Čechách k založení SBS, pramenilo z opakovaných nedorozumění nad tradičními – a ve sdílených dokumentech zachycenými – důrazy. Napětí dále kulminovalo vyžadováním shody v dílčích etických otázkách, jejichž řešení je podle stanov dosavadního uskupení baptistů (Bratrské jednoty baptistů) součástí odpovědnosti každého místního sboru.

SBS se hlásí k tradičním hodnotám reformace jako jsou dobrovolnost, rovnost před Bohem, svoboda svědomí i vyznání, náboženská tolerance, závazek každého věřícího i každého společenství číst a slyšet Písmo a dle slyšeného evangelia také jednat. SBS se vnitřně organizuje kongregačně, jednotlivé sbory jsou pod vládou Kristovou a sdružují se ke vzájemné spolupráci. SBS razí důslednou odluku církví a státu, včetně oblasti finanční.
Pro styk s věřejností a úřady je ustanovena tříčlenná Správní rada. Nejvyšším rozhodovacím orgánem je Konference SBS, která se rozhoduje v zásadě konsenzuálně, a při jejímž jednání jsou jednotlivé sbory zastoupeny.

www.baptistickesbory.cz